ONRC
 MinimizeMaximize

MINISTERUL JUSTIŢIEI


OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal: 030837
Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;


TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A PORTALULUI http://portal.onrc.ro

Acceptarea condiţiilor
Http://portal.onrc.ro (denumit în continuare portal) este portalul de servicii on-line al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (denumit în continuare ONRC), realizat cu co-finanţare de la Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare regională, în baza contractului de finanţare semnat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competivităţii Economice" (axa III - "Tehnologia informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele public şi privat", Domeniul Major de Intervenţie 2 – Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne, Operaţiunea 1 – Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare (inclusiv servicii de e-administraţie) şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar").
Obiectivele general ale portalului sunt: expunerea de noi servicii publice on-line, creşterea complexităţii şi eficienţei serviciilor publice oferite on-line de ONRC mediului de afaceri (Government to Business - G2B), cetăţenilor (Government to Citizen - G2C), şi administraţiei publice (Government to Government - G2G), servicii flexibile şi orientate către nevoile specifice ale solicitanţilor, prin intermediul unui portal dedicat;
Utilizarea portalului presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.
Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul portalului ( ONRC ), denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea portalului pentru a le putea consulta în orice moment. Accesând şi navigând pe acest portal, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui portal.
Descrierea serviciilor
Prin intermeniul secţiunilor sale, portalul oferă Utilizatorilor servicii on-line privind Registrul Comerţului ( denumit în continuare RC ) şi Buletinul Procedurilor de Insolvenţă ( denumit în continuare BPI ), servicii de asistenţă, informaţii importante şi noutăţi privind RC şi BPI, legături către site-ul ONRC şi site-ul BPI.
Neangajarea răspunderii
ONRC întreţine acest portal pentru a înlesni în principal accesul Utilizatorilor la serviciile on-line privind RC şi BPI şi depune toate eforturile pentru a asigura aceste servicii on-line în timp real. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca remedierea acestora în cel mai scurt timp.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sau servicii nu sunt furnizate pentru o perioadă de timp, sunt furnizate cu întârziere sau la performanţe reduse, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din motive tehnice sau orice alte motive independenţe de voinţa ONRC.
De asemenea, Administratorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea în cazul în care anumite informaţii sau servicii nu sunt furnizate pentru o perioadă de timp, sunt furnizate cu întârziere sau la performanţe reduse, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din motive tehnice sau orice alte motive independenţe de voinţa ONRC.
Utilizatorii vor folosi serviciile şi informaţiile furnizate în cadrul portalului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
ONRC nu răspunde în situația în care utilizatorul își pierde credențialele de acces (user, parolă, certificat digital). Păstrarea securizată a acestor credențiale este exclusiv obligația utilizatorului. ONRC este absolvit de orice răspundere în cazul în care credențialele unui utilizator sunt folosite în portal de o altă persoană decât proprietarul de drept al credențialelor.
Reguli generale
Administratorul portalului declară că va depune toate eforturile pentru funcţionarea în bune condiţii a portalului. Cu toate aceastea, pot exista întreruperi de funcţionare sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive.
Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile portalului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
Administratorul poate modifica termenii şi condiţiile de utilizare a portalului.


CONDIŢII LEGALE

Drepturile asupra conţinutului site-ului
© 2011 Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Reproducerea materialelor de pe portal este autorizată în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, legislaţia privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice şi legislaţia privind liberul acces la informaţiile de interes public, în vigoare.

Prelucrare date cu caracter personal
Prin intermediul prezentului portal pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta.
Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.
Oficiul Naţional al Registrului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale colectează, procesează şi prelucrează date şi informaţii, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale utilizatorilor portalului: accesarea/furnizarea serviciilor on-line puse la dispoziție prin Portalul de servicii on-line al ONRC ( procesarea cererilor, emiterea facturilor), protejarea sistemului informatic și de comunicații al ONRC.
Vă asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de securitate, profesionalism și confidențialitate. ONRC asigură protecția datelor cu caracter personal împotriva oricărei prelucrări neautorizate sau ilegale, pierderii ori divulgării accidentale a datelor cu caracter personal.
Datele cu caracter personal furnizate de către utilizatorii Portalului ONRC în vederea accesării serviciilor on-line oferite sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale privind activitatea/atribuțiile/funcțiile registrului comerțului și cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare şi acces la date cu caracter personal, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil (e-mail: datepersonale@onrc.ro, tel: 0758035318).
Conform dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului – Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, furnizate în calitate de utilizator al Portalului de servicii on-line al ONRC este legală numai în condițiile în care vă exprimați consimțământul pentru această prelucrare. (Consimțământ prelucrare date cu caracter personal).
În situația în care nu mai doriți să beneficiați de serviciile on-line oferite de ONRC, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. (Retragere consimțământ prelucrare date cu caracter personal).
Retragerea consimțământului (acordului) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc conduce la imposibilitatea de a mai beneficia de a mai beneficia de serviciile on-line puse la dispoziție de ONRC prin intermediul Portalului de servicii on-line (inclusiv accesarea serviciilor pe bază de abonament).
Urmare retragerii consimțământului (acordului) dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor stocate de ONRC în scop de arhivare în interes public.
Eliberarea informațiilor prin intermediul portalului de servicii on-line
Eliberarea informațiilor solicitate prin intermediul portalului de servicii on-line al ONRC, în temeiul prevederilor legale privind registrul comerțului și buletinul procedurilor de insolvență, se realizează cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Scopul eliberării către dumneavoastră a informațiilor este acela de informare în interes personal, în temeiul dreptului dumneavoastră de informare și de acces la informațiile înregistrate într-un registru public.
Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate/obținute.
Vă aducem la cunoștință faptul că aveți obligația de a proteja, conserva, utiliza și prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Legătura cu alte portalului/site-uri
Portalul poate conţine legături web sau trimiteri către alte portaluri/site-uri considerate deONRC utile în ceea ce priveşte conţinutul portalului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea ONRC.
În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.
ONRC nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.
Încheierea acordului
Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.
În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.